دانشگاهی

آدم سازی در روان شناسی خانواده

قیمت اصلی 200.000تومان بود.قیمت فعلی 160.000تومان است.

آزمون های بین المللی زبان انگلیسی

قیمت اصلی 300.000تومان بود.قیمت فعلی 240.000تومان است.

آزمون های نقاشی انگیزشی

قیمت اصلی 250.000تومان بود.قیمت فعلی 200.000تومان است.

آسیب شناسی روانی شاملو

قیمت اصلی 220.000تومان بود.قیمت فعلی 176.000تومان است.

آسیب شناسی عضوی مغز و آزمون بندر گشتالت

قیمت اصلی 220.000تومان بود.قیمت فعلی 176.000تومان است.

آمار در علوم تربیتی و تربیت بدنی

قیمت اصلی 160.000تومان بود.قیمت فعلی 128.000تومان است.

آمار و روش های پژوهش در روان شناسی

قیمت اصلی 600.000تومان بود.قیمت فعلی 480.000تومان است.

آموزش تفکر انتقادی

قیمت اصلی 200.000تومان بود.قیمت فعلی 160.000تومان است.

آموزش روان شناسی ورزشی

قیمت اصلی 160.000تومان بود.قیمت فعلی 128.000تومان است.

آموزش موثر (روش تدریس کارآمد)

قیمت اصلی 210.000تومان بود.قیمت فعلی 168.000تومان است.

آموزش و پرورش تطبیقی (جلد اول و دوم)

قیمت اصلی 280.000تومان بود.قیمت فعلی 224.000تومان است.

آموزش و پرورش تطبیقی الماسی

قیمت اصلی 170.000تومان بود.قیمت فعلی 136.000تومان است.

آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه

قیمت اصلی 160.000تومان بود.قیمت فعلی 128.000تومان است.

آموزش و درمان معلولین

قیمت اصلی 200.000تومان بود.قیمت فعلی 160.000تومان است.

اختلالات اضطرابی آموزش کنترل و درمان

قیمت اصلی 140.000تومان بود.قیمت فعلی 112.000تومان است.

اختلالات روانی کودکان

قیمت اصلی 200.000تومان بود.قیمت فعلی 160.000تومان است.

اختلالات زبان و گفتار در کودکان

قیمت اصلی 130.000تومان بود.قیمت فعلی 104.000تومان است.

ارزیابی برنامه درسی با نگاه راهبردی

قیمت اصلی 70.000تومان بود.قیمت فعلی 56.000تومان است.

ارزیابی و شناخت -رفتار درمانی نوجوانان

قیمت اصلی 200.000تومان بود.قیمت فعلی 160.000تومان است.

از تحلیل روان تا تحلیل فرهنگ

قیمت اصلی 130.000تومان بود.قیمت فعلی 104.000تومان است.