شغل

برنامه آمادگی شغلی

قیمت اصلی 220.000تومان بود.قیمت فعلی 176.000تومان است.

روان شناسی موفقیت در محیط کار

قیمت اصلی 150.000تومان بود.قیمت فعلی 120.000تومان است.

کاربرد هوش هیجانی در محیط کار

قیمت اصلی 250.000تومان بود.قیمت فعلی 200.000تومان است.